2012

Sirküler Tarihi/No: 24.12.2012/2012-61


20.12.2012 tarihinden İtibaren Vergisel İşlemlere İlişkin Reeskont Oranları %16,50’den %13,75’e Düşürüldü

 

Sirküler Tarihi/No: 20.12.2012/2012-60


Ticari Defterlerle İlgili Tebliğ Yayınlandı

 

Sirküler Tarihi/No: 18.12.2012/2012-59


Ticari Defterlerin Onayı ile İlgili Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yazısı

 

Sirküler Tarihi/No: 12.12.2012/2012-58


Elektrik ve Doğalgaz Dağıtım Lisansı Alan Şirketler ile OSB Tüzel Kişiliklerine Bilgi Verme Zorunluluğu

 

Sirküler Tarihi/No: 07.12.2012/2012-57


Şirket Ana Sözleşmelerinin Değiştirilmesiyle İlgili Duyuru

 

Sirküler Tarihi/No: 04.12.2012/2012-56


Yasal Defterlerin Tasdiki

 

Sirküler Tarihi/No: 28.11.2012/2012-55


Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik Yayınlandı

 

Sirküler Tarihi/No: 21.11.2012/2012-54


Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükseltmelerine ve Kuruluşu ve Esas Sözleşme Değişikliği İzne Tabi Anonim Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ Yayınlandı

 

Sirküler Tarihi/No: 06.11.2012/2012-53


Bireysel Emeklilik Sistemi ve Şahıs Sigortalarına Ödenen Katkı Payı ve Primlerle İlgili Sirküler Yayımlandı

 

Sirküler Tarihi/No: 30.10.2012/2012-52


Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz ve Sınırlı Ayni Hak Edinimleri ile İlgili Yeni Yönetmelik ve Genelge

 

Sirküler Tarihi/No: 10.10.2012/2012-51


2012 Yılı III.Geçici Vergi Döneminde (1.1.2012-30.09.2012) Yapılacak Değerlemelere Esas Döviz Kurları

 

Sirküler Tarihi/No: 27.09.2012/2012-50


Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Karar Taslağı Aşağıdadır

 

Sirküler Tarihi/No: 10.09.2012/2012-49


418 no.lu Vergi Usul Kanunu Tebliğ Yayınlandı

 

Sirküler Tarihi/No: 06.09.2012/2012-48


Yönetim Kurulunda Tüzel Kişi Temsilcisi Bulunan Anonim Şirketler İçin

 

Sirküler Tarihi/No: 29.08.2012/2012-47


Halka Açık Olmayan Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Birikimli Oy Kullanımına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ Yayınlandı

 

Sirküler Tarihi/No: 29.08.2012/2012-46


Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ Yayınlandı

 

Sirküler Tarihi/No: 29.08.2012/2012-45


Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ Yayınlandı

 

Sirküler Tarihi/No: 28.08.2012/2012-44


Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik Yayınlandı

 

Sirküler Tarihi/No: 28.08.2012/2012-43


Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik Yayınlandı

 

Sirküler Tarihi/No: 23.08.2012/2012-42


120 no.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğ Yayınlandı

 

Sirküler Tarihi/No: 14.08.2012/2012-41


Kar Payı Avansı Dağıtımı ile İlgili Tebliğ Yayınlandı

 

Sirküler Tarihi/No: 13.08.2012/2012-40


Anonim Şirketlerin Yönetim Kurulunda Tüzel Kişi Temsilcisi Olarak Bulunan Üyelerin Yerine Yenilerinin Seçilmesine İlişkin Duyuru

 

Sirküler Tarihi/No: 02.08.2012/2012-39


283 no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ Yayınlandı

 

Sirküler Tarihi/No: 01.08.2012/2012-38


31.07.2012 tarihine Kadar Verilmesi Gereken 2012 Haziran Dönemine İlişkin Ba Ve Bs Bildirim Formlarının Süresinin Uzatıldı

 

Sirküler Tarihi/No: 06.07.2012/2012-37


Bireysel Emeklilik Sistemi ve Diğer Şahıs Sigortalarından Ayrılanlara Yapılan Ödemeler Üzerinden Kesilen Vergilerin Anaparaya İsabet Eden Kısmının Red ve İade İşlemleri

 

Sirküler Tarihi/No: 05.07.2012/2012-36


Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Yeni TTK ile İlgili Genelgesi

 

Sirküler Tarihi/No: 04.07.2012/2012-35


2012 Yılı II.Geçici Vergi Döneminde (1.1.2012-30.06.2012) Yapılacak Değerlemelere Esas Döviz Kurları

 

Sirküler Tarihi/No: 03.07.2012/2012-34


Bireysel Emeklilik Hayat ve Şahsi Sigorta Sisteminde Değişiklikler Yapılmıştır

 

Sirküler Tarihi/No: 28.06.2012/2012-33


Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Yayınlandı

 

Sirküler Tarihi/No: 27.06.2012/2012-32


6111 sayılı Kanun Uyarınca Yeniden Yapılandırma Borcunu Ödemeyenlere 31 Ekim 2012’ye Kadar Süre Verildi

 

Sirküler Tarihi/No: 26.06.2012/2012-31


İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Uygulaması ile ilgili 119 no.lu KDV Genel Tebliğ Yayınlandı

 

Sirküler Tarihi/No: 26.06.2012/2012-30


63 no.lu Katma Değer Vergisi Sirküleri Yayınlandı

 

Sirküler Tarihi/No: 21.06.2012/2012-29


19.06.2012 tarihinden İtibaren Vergisel İşlemlere İlişkin Reeskont Oranları %17,75’den %16,50’ye Düşürüldü

 

Sirküler Tarihi/No: 20.06.2012/2012-28


6322 sayılı Kanun ile Yapılan Değişiklikler

 

Sirküler Tarihi/No: 14.06.2012/2012-27


Yeni Türk Ticaret Kanunu ile İlgili Yapılması Düşünülen Değişiklikler

 

Sirküler Tarihi/No: 30.05.2012/2012-26


Mükellef Bilgileri Bildiriminin Verilme Süresinin Uzatıldı

 

Sirküler Tarihi/No: 18.05.2012/2012-25


118 seri.no.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğ Yayınlandı

 

Sirküler Tarihi/No: 17.05.2012/2012-24


6 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ Yayınlandı

 

Sirküler Tarihi/No: 07.05.2012/2012-23


Muhtasar Beyannamelere Ek Olarak Verilen Bilgilerin Kapsamı Genişletilmiştir

 

Sirküler Tarihi/No: 25.04.2012/2012-22


Kurumlar ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması

 

Sirküler Tarihi/No: 19.04.2012/2012-21


1 Nisan – 30 Nisan Tarihleri Arasında Kesin Mizan Bilgileri ve 1 Nisan – 31 Mayıs Tarihleri Arasında Mükellef Bilgileri Bildirimi Verilme Zorunluluğu Konusunda Hatırlatma

 

Sirküler Tarihi/No: 16.04.2012/2012-20


KDV Tevkifat Uygulamasına ve Bu Uygulamadan Doğan İade Taleplerinin Yerine Getirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki 117 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete''de Yayımlandı

 

Sirküler Tarihi/No: 05.04.2012/2012-19


2012 Yılı I.Geçici Vergi Döneminde (1.1.2012-31.03.2012) Yapılacak Değerlemelere Esas Döviz Kurları

 

Sirküler Tarihi/No: 04.04.2012/2012-18


413 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Uyarınca Düzenlenmesi Gereken Mükellef Bilgileri Bildirimi İnternet Vergi Dairesi Ekranında Kullanıma Açılmıştır

 

Sirküler Tarihi/No: 28.03.2012/2012-17


2011 yılı için Yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerinde Yatırım İndiriminin Durumu

 

Sirküler Tarihi/No: 28.03.2012/2012-16


Tıbbi Ürünlerin İmalatında Kullanılan Etkin Hammaddelerin Katma Değer Vergisi Oranı %8’e Düşürüldü

 

Sirküler Tarihi/No: 12.03.2012/2012-15


Yeni Türk Ticaret Kanunu

 

Sirküler Tarihi/No: 20.02.2012/2012-14


Anayasa Mahkemesince Yatırım İndirimi Hakkını %25 ile Sınırlayan Hüküm İptal Edilmiştir

 

Sirküler Tarihi/No: 31.01.2012/2012-13


Aralık 2011 Dönemine İlişkin Ba ve Bs Formları Bildirim Süresi 03.02.2012 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

 

Sirküler Tarihi/No: 24.01.2012/2012-12


Fazla veya Yersiz Hesaplanan KDV İndirim Yoluyla Telafi Edilemeyecektir

 

Sirküler Tarihi/No: 23.01.2012/2012-11


Mükellef Bilgileri Bildirimi Verme Zorunluluğu Getirildi

 

Sirküler Tarihi/No: 19.01.2012/2012-10


Gelir, Kurumlar, BSMV ve Katma Değer Vergisi Genel Tebliğleri Yayınlandı

 

Sirküler Tarihi/No: 10.01.2012/2012-9


1 Ocak 2012 tarihinden İtibaren Geçerli Olacak Kıdem Tazminatı Tavanı

 

Sirküler Tarihi/No: 10.01.2012/2012-8


1 Ocak 2012 tarihinden İtibaren Geçerli Olacak Vergiden Müstesna Çocuk Zammı

 

Sirküler Tarihi/No: 03.01.2012/2012-7


2011 Yıl Sonunda (1.1.2011 - 31.12.2011) Yapılacak Değerlemelere Esas Döviz Kurları

 

Sirküler Tarihi/No: 03.01.2012/2012-6


1 Ocak 2012 tarihinden İtibaren Geçerli Asgari Ücret ve SSK Prim Tavan ve Taban Tutarları ile Asgari Geçim İndirimi

 

Sirküler Tarihi/No: 02.01.2012/2012-5


İşyeri Dışında Yemek Yedirilmesi ile İlgili İstisna Tutarı 2012 Yılı için 11,70 TL

 

Sirküler Tarihi/No: 02.01.2012/2012-4


01.01.2012 tarihinden İtibaren Vergisel İşlemlere İlişkin Reeskont Oranları %15’den %17,5’a Çıkarıldı

 

Sirküler Tarihi/No: 02.01.2012/2012-3


Bazı Vergi Kanunlarında Yer Alan Had ve Tutarların Tespitine İlişkin Genel Tebliğler Resmi Gazete’de Yayımlandı

 

Sirküler Tarihi/No: 31.12.2011/2012-2


Vergi Usul Kanununda Yer Alan Hadler Yeniden Değerleme Oranında Arttı (Fatura Kesme Sınırı ve Doğrudan Gider Yazılabilecek Demirbaşlar vb.)

 

Sirküler Tarihi/No: 31.12.2011/2012-1


2012 Yılı için Gelir Vergisi Kanunundaki Maktu Had ve Tutarlar